alola

Press Release - Tetun, Feira Natal Alola 2018

Komunikadu Imprensa>>Feira Natal Alola 2018


FEIRA NATAL ALOLA : GARANTIA FETO PRODUTOR SIRA IHA ASESU BA MERCADORIA

Fundasaun Alola nu'udar organizasaun feto ho slogan "Feto Forte Nasaun Forte" durante tinan 10 resin organiza ona eventu nasionál ida nu'udar oportunidade ida ba feto soru nain sira nomos grupu artezanatu sira seluk hetan asesu ba merkadoria. Eventu ne'ebe ho naran "Feira Alola" hanesan ajenda regular ida husi programa Hakbiit Ekonomia Feto-Alola nian ne'ebe organiza tinan ida dala rua.

Diretora Ezekutiva Fundasaun Alola, Alzira Reis esplika katak eventu nasionál ne'e hanesan estratejia ida atu grupu artezanatu feto ka mane sira bele hetan asesu ba merkadu no ikus bele fo hetan rendimentu.

"Feira ida ne'e hanesan dala diak tebes ba grupu sira ne'e oinsa sira bele dezenvolve sira nia grupu ba oin", esplika Direitora Ezekutiva ne'e iha edifísiu Fundasaun Alola.

Alzira Reis mos mos hatutan katak Alola nu'udar organizasaun feto prontu nafatin organiza feira ne'e no nia mos husu mos ba grupu sira ne'ebe partisipa atu bele utiliza rendimentu ne'ebe sira hetan hodi suporta labarik sira asesu ba eskola.

Iha 2017, maizemenus grupu produtór 50 mak partisipa iha Feira Alola iha Dili hodi faan sira nia produtu hanesan tais, estatua-ai, pasta no boneka, sanan-rai, asesories feto nian, mina-nu'u virgin, sabaun, ai‐han lokál no produtu sira seluk. Totál rendimentu ne'ebé hetan hosi feira ne'ebe organiza iha tinan 2017 hamutuk USD$ 20,000.00.

Ba tinan 2018, ekipa Alola kontinua realiza Feira Alola nu'udar estratéjia ida atu haforsa partisipasaun feto iha ekonomia, hadia estatutu feto iha negósiu ki'ik no promove ekonomia independensia ba feto. Husi etapa primeiru ba Feira Alola realiza iha fulan Jullu liu-ba nu'udar parte integradu husi Aniversariu Fundasaun Alola ba dala 17. Husi feira ne'e, grupu produtór hamutuk 60 resin ne'ebe partisipa bele halibur rendimentu ho total 11.000 dollar Americano.

"Rendimentu ne'ebe hetan husi feira ida ne'e diak liu kompara Feira Natal ne'ebe realiza iha fulan Dezembru 2017 liu ba", Informa Jerente Alola ba Programa Hakbiit Ekonomia, Jose Ximenes.

Tama ba tempo Natal nian, Fundasaun Alola hahu prepara hodi bele organiza Feira Natal Alola nian ne'ebe tuir plano sei realiza iha loron Sabadu no Domingu (24 & 25 Novembru). Jose Ximenes esplika katak feira natal iha tinan ida ne'e sei lori hamutuk grupu artezanatu hamutuk 60 resin husi munisípiu 12 nomos REAO ne'ebe sei hatudu sira nia produtu no faan ba públiku.

"Grupu produtór 60 resin sei partisipa iha feira ne'e faan produtu lokal ne'ebe furak no uniku hanesan - tais ho kor natural, homan, keramik, estátua, assesories, aimoruk lokal, hahan lokal, mina nuu, livru pintura, vanili lokal no buat barak tan, ida ne'e hanesan fatin perfeitu liu atu sosa prezente Natal ba kolega sira", hateten Jose Ximenes iha edifísiu Fundasaun Alola.

Hanesan Jerente Alola ba programa Hakbiit Ekonomia Feto, nia mos informa katak ema barak sei vizita Feira Natal ida ne'e hanesan ema kolektor sira, negósiante ba sasan artezanatu, galeria nain, estudante, turista no publiku.

"Visitante ou sosa nain sira gosta liu ba produtu lokal ne'ebe produz ho liman tanba produtu sira nia iha valor kultural nomos nu'udar produtu uniku Timor nian", reforsa jerente ne'e.

Mercadoria hanesan barreira ida ba feto produtor artezanato sira. Kontribuisaun signifikativu husi Alola liu husi atividade feira hanesan meius ida hodi garantia feto produtor sira iha asesu ba mercadoria no ikus bele fo impaktu direta ba sira nia familia no komunidade.Tinan 11 intervensaun Alola liu husi feira hatudu ona impaktu positivu ba grupu sira, laos deit hadia kualidade produtu maibe mos hadia kualidade moris feto soru nain sira.

"Mai ita vizita Feira Alola hodi hetan produtu lokál ne'ebé furak husi ita-nia produtór tais no grupu artezanatu sira seluk, Bainhira ita fó apoiu ba negósiu lokál, ita mos fó apoiu ba komunidade no prezerva ita-nia patrimóniu lokal" komentária Cristina Freitas, vizitante Alola Feira.

Dezenvolvimentu artezanatu atu hadia feto sira-nia ekonomia no preserva identidade kulturál hanesan parte importante ida husi serbisu Fundasaun Alola hodi hakbi'it ekonómiku feto nian. Kolabora hamutuk ho governu no doadór oin-oin, Alola organiza formasaun oi-oin ba kapasita feto sira atu bele atinji meta ne'ebe iha mak atu haforsa partisipasaun feto iha ekonomia, hadia statutu feto iha negósiu ki'ik no promove ekonomia independesia ba feto.

"Ema hotu iha dever hodi tau matan ba ezistensia kultural ita nian, vizita no sosa produtu iha Feira Natal Alola hanesan alternativu ida hodi hamoris nafatin atividade grupu produtor tais no haforte fundasaun ba industria kriatividade iha ita nia rai", hateten Jose Ximenes, Jerente Alola ba programa Hakbiit Ekonomia.

#remata


Atu bele hetan informasaun klean liu tan ba asuntu ne'e, halo-favór kontakto:

Sr. Jose Ximenes
Jerente Alola ba Programa Hakbiit Ekonomia
Telfon : (+670) 77275087
Email : jose.xemenes@alolafoundation.org

Ou

Sr. Fransiskus XS
Koordinador ba Media
Email : fransiskus.xs@alolafoundation.org


Website : www.alolafoundation.org
Facebook : fundasaun.alola
Twitter : alolafoundation
Instagram : alolafoundation

 

 

 

 

 

 

 

Share this!

AlolaFBicon