Fundasaun Alola nu’udar organizasaun non-govermental no non-lukrutivu iha Timor-Leste ho motto “Feto Forte, Nasaun Forte”. Fundasaun Alola mak organizasaun nasional ida ne’ebe mak durante ne’e servisu hodi promove direitu feto no labarik iha teritoriu Timor-Leste, liu-liu iha area Advokasia, Edukasaun, Haforsa Ekonomia, Saude Inan no Oan.

Agora dadaun, Fundasaun Alola buka hela pesoal kualifikadu atu priense pozisaun 2 hanesan Sofer/Kondutor (Driver), ninia baze iha Dili, Timor Leste. Pozisaun ida ne’e ba oras tomak no ba sidadaun Timor – Leste deit.

Ba maluk sira ne’ebe interese atu aplika bele hatama ita boot sira nia kurikulum Vitae (CV), karta rekerimentu inklui ho referensia rua no dokumentus ne’ebe relevante ho pozisaun ida ne’e.

Xave Kompetensia hirak ne’ebe presiza: 

  • Iha esperiensia maximu durante tinan 3 nu’udar sofér iha organizasaun Nasional (NGO) no Internasional iha Timor-Leste
  • Iha esperiensia servisu nu’udar sofér ne’ebé tula funsionáriu sira hodi implementa programa iha munisipiu sira, liu-liu iha area rural.
  • Iha koñesimentu di’ak kona-ba manutensaun kareta ka makina no seluk tan.
  • Iha maneira komunikasaun no kolaborasaun di’ak ho ekipa no pasanjeirus.
  • Koñesimentu di’ak kona-ba Leis Trânzitu ne’ebe mak vigora iha Timor-Leste
  • Iha karta kondusaun kareta nian ne’ebe mak sei validu.

Oinsa atu aplika:

Favor ida haruka ita bo’ot sira nia CV no Karta Aplikasaun ba Edifisiu Fundasaun Alola, Avenida Bispo de Medeiros Mascarenhas, Dili. (Iha Edifisiu Polisia Militar nia Oin/PM). Karta Aplikasaun sei dirije ba Koordenadora Rekursu Humanu Fundasaun Alola.

Ba informasaun kompletu bele haruka Koordenadora Rekursu Humanu: Avenida Bispo de Madeiros Mascarenhas Email : vaga@alolafoundation.org.  

Aplikasaun sei taka iha loron, Kinta Feira, 24 Janeiru 2022, Oras : 05:00, otl.

Nota: Sei kontaktu de’it aplikante ne’ebe mak liu selesaun dokumentus no intervista.

 

 

 

Join our team - We are waiting for you!

Where to apply