Fundasaun Alola hanesan organizasaun non-Governamental no non-lukrutivu, ne’ebe mak operandu iha Timor Leste, atu hasa’e kualidade moris feto no labarik. Fundasaun Alola hasa’e kapasidade lideransa feto no halo advokasia ba direitu feto no labarik ho ninia motto: “Feto Forte Nasaun Forte” no Fundasaun Alola nia programa sira mak hanesan Programa Saude Inan no Oan, Programa Hakbiit Ekonomia, Programa Edukasaun no Programa Advokasia. Fundasaun Alola lidera husi Manajementu konsellu, no mos ho movimentu ne’ebe mak iha, ohin loron ekipa manajementu tomak lidera husi Timorense.

Agora dadaun Fundasaun Alola buka hela ema Timor oan ne’ebe mak kualifikadu atu bele priense pozisaun tuir mai:

OFISIAL TERENU, PROGRAMA SAUDE INAN NO OAN, FUNDASAUN ALOLA, atu fo suporta ba Ministeriu de Saude iha mandatu atu reduz mortalidade inan no oan iha Timor-Leste. Ofisial Terenu ba programa Saude Inan no Oan sei responsavel atu apoiu implementasaun projetu Saude Inan no Oan, hodi promove staututu saude Inan no Oan iha Timor Leste.

Xave Kompetensia sira:

 • Hala’o kordenasaun ho Prezidente Munisipiu, Administrador do Postu Administrativu no Chefe do Suku iha Munisipiu Liquiça kona-ba implementasaun programa.

 • Hala’o Kordenasaun ho Servisu Saude Munisipiu, Sentru Saude no Postu Saude iha Munisipiu Liquiça kona-ba implementasaun programa.

 • Kordena no servisu hamutuk ho Ofisial Programa, Koordenador no Jerente  konaba atividade

 • Prepara Planu Atividades Edukador ba kolega Foinsa’e Sira (Youth Peer Educator/YPE) nian iha Suku Tarjetu.

 • Fasilita treinamentu ba Edukador ba Kolega Foinsa’e Sira (Youth Peer Educator), fasilita diskusaun mensal ho foinsa’e sira iha area tarjetu no mos fasilita inkontru mensal hamutuk  Edukador ba Kolega Foinsa’e Sira (YPE).

 • Koordena hamutuk ho edukador ba kolega foinsa’e Sira (YPE) hodi hala’o atividade iha suku tarjetu.

 • Prepara relatoriu mensal inklui dadus hato’o ba Ofisial Programa no ba koordenador karik presiza

 • Distribuisaun material ba Edukador ba Kolega Foinsa’e Sira (YPE).

 • Servisu hamutuk ho Ofisial Terenu husi programa Advokasia iha munisipiu Liquiça.

 • Partisipa iha inkontru nasional, munisipiu no postu administrativu

 • Organiza membru YPE karik doador sira ba vizita no mos organiza Eventu balu tuir nesesidade.

Kualifikasaun no Abilidade:

 • Lisensiatura Universidade iha area Saude Publiku, Parteira no Enfermeira. Diploma ikus ne’ebe mak legaliza husi Ministeriu da Edukasaun.

 • Esperensia minimu tinan 1 iha area Saúde Seksual no Reprodutiva.

 • Prontu servisu mesak.

 • Kartaun Vasina Covid-19 (La’os esensial)

 • Hatene lori motor no iha karta kondusaun ne’ebe sei validu.

 • Prioridade liu ba Feto atu aplika no mos ba pesoal husi Munisipiu Liquiça, ne’ebe mak hatene lian inan, Munisipiu Liquiça (Tokodede).

Oinsa atu aplika:

Favor submete ita bo’ot nia aplikasaun no CV de’it la inklui ho dokumentus seluk. Rekerimentu sei diriji ba Kordenadora Rekursu Humanu, Fundasaun Alola, molok loron 25 Setembru 2021, liu husi via email: vaga@alolafoundation.org (Aplikasaun Online)

Anota: Sei kontaktu direitamente ba de’it kandidata sira ne’ebé mak liu selesaun dokumentus hodi ba intervista

Atu hetan kopia deskrisaun servisu, favor manda email ba: (Koordenadora Rekursu Humanu)

vaga@alolafoundation.org  

Aplikasaun sei taka iha oras: 5 loraik, 25 Setembru 2021.
 Strong Women Strong Nation –Feto forte Nasaun Forte – Mulheres Forte Nação Fórte

 

 

Join our team - We are waiting for you!

Where to apply