Fundasaun Alola nu’udar organizasaun non-govermental no non-lukrutivu iha Timor-Leste ho motto “Feto Forte, Nasaun Forte”. Fundasaun Alola mak organizasaun nasional ida ne’ebe mak durante ne’e servisu hodi promove direitu feto no labarik iha teritoriu Timor-Leste, liu-liu iha area Advokasia, Edukasaun, Haforsa Ekonomia, Saude Inan no Oan.

Agora dadaun, Fundasaun Alola buka hela pesoal kualifikadu atu priense pozisaun hanesan Asistente Rekursu Humanu atu bele kontribui no suporta ba movimentu funsionariu programa sira. Asistente Rekursu Humanu mos sei responsabilidade mos ba mantein funsionariu sira nia Lisensa Annual, Lisensa Personal no seluk tan, hodi bele atinji objetivu Fundasaun Alola nian.

Xave Kompetensia hirak ne’ebe presiza: 

 • Asisti Koordenadóra Rekursu Humanu hodi atualíza kontratu funsionariu no kria kontratu foun ba funsionariu foun.
 • Organiza didiak Dokumentu Rekursu Humanu nian inklui funsionariu sira nia formatu aplikasaun Lisensa, Orariu Prezensa (Timesheet) no seluk tan.
 • Asegura Fundasaun Alola nia funsionariu sira hotu ne’ebe mak impelementa projetu iha terenu, lori ho sira nia formatu orariu prezensa (Timesheet) atu sira bele priense loron-loron.
 • Asegura nafatin formatu lisensa nian ne’e preparadu ba projetu hotu, ekipa suporta, projetu no jerente sira (TOIL, Timesheet no Formatu Lisensa).
 • Asegura hodi koleta formatu lisensa no orariu prezensa (Timesheet) no konta total oras husi funsionariu ida-idak bazeia ba formatu orariu Prezensa ne’ebe mak koleta ona iha kada fulan.
 • Monitoriza funsionariu kada programa atu bele garantia sira priense timesheet lor-loron no verifika timesheet bazeia ba sira nia prezensa no relata movimentu funsionariu husi kada programa ba Koordenadór Rekusu Humanu, Fundasaun Alola.
 • Halo mos servisu seluk ne’ebe rekerek husi Koordenador Rekursu Humanu, Jerente Edifisiu no CEO Fundasaun Alola.

Kualifikasaun no Abilidade:

 • Nivel Edukasaun Remata Eskola Sekundaria
 • Iha koñesimentu no esperiensia kona-ba Rekursu Humanu.
 • Iha Abilidade atu uza Teknolojia Informátika hanesan: Microsoft Office, Excel no Power Point.
 • Iha komitmentu ba servisu ho ekipa no individual.
 • La komete iha krimi ruma no hatene servisu iha ambiente igualidade, respeita malu no honestu.
 • Abilidade komunikasaun ne’ebé a’as.
 • Prontu atu hala’o knaar oras nakonu durante implementasaun atividade programa nian
 • Iha pasiénsia, toleránsia no flexibilidade

Oinsa atu aplika?

Favor submete ita bo’ot sira nia aplikasaun no CV ne’ebe ho referensia nain rua no mos dokumentu seluk ne’ebe suporta aplikasaun, molok loron Tersa Feira data 09 Marsu 2021, Departamentu Rekursu Humanu Fundasaun Alola liu husi email, vaga@alolafoundation.org or hr@alolafoundation.org.

Nota: Sei kontaktu de’it aplikante ne’ebe mak liu selesaun dokumentus no intervista.

 

Atu hetan kopia husi Deskrisaun Servisu, bele Email: (Koordenador Rekursu Humanu, Fundasaun Alola) vaga@alolafoundation.org 

Aplikasaun sei taka iha data 09 Marsu 2021, Oras: 05:00 Loraik.

#alolajob #vagaalola #AlolaFoundation #Timorleste #serbisuihaalola #Fundasaunalola

 

Join our team - We are waiting for you!

Where to apply