Fundasaun Alola nu’udar organizasaun non-govermental no non-lukrutivu iha Timor-Leste ho motto “Feto Forte, Nasaun Forte”. Fundasaun Alola mak organizasaun nasional ida ne’ebe mak durante ne’e servisu hodi promove direitu feto no labarik iha teritoriu Timor-Leste, liu-liu iha area Advokasia, Edukasaun, Haforsa Ekonomia, Saude Inan no Oan.

Agora dadaun, Fundasaun Alola buka hela pesoal kualifikadu atu priense pozisaun hanesan koordenador Finansa. Pozisaun ida ne’e nia kna’ar servisu kontrola no mantein  sistema finansas ne’ebe akontabilidade ba fundus hotu ne’ebe mak resposabiliza husi Fundasaun Alola tuir Prosedura Matadalan Finansas nian ne’ebe mak iha. 

Ba pozisaun ida me’e,  Fundasaun Alola presiza pesoal ne’ebe mak mai ho nia esperiensia no kualidade atu bele kontribui no hala’o knar no responsabilidade hanesan konta-bankaria, pagamentu faktura, preparasaun salario ba staff no Seguransa Social, Entry gastus ba sistema akontabilidade finansas, monitorizasaun ba Operational Advance, produz relatorio ba projetu programa nian. Koordenador Finansa mos sei responsabilidade ba arquivo no mantein nia rejistu hodi bele atinji objetivu Fundasaun Alola nian.

Xave Kompetensia hirak ne’ebe presiza: 

 • Asegura no mantein implementasaun sistema finansas nia ne’ebe mak apropriadu;

 • Maneja konta-bankária, inklui transferensia fundus Fundasaun Alola

 • Organiza fundus husi banko ba fundus operasional projetu hotu;

 • Asegura pagamentu cheque no transferia konta banku ba faktura sira ho maneira pontualidade;

 • Asegura pagamentu taxa no Seguransa Social kada fulan;

 • Responsabilidade iha preparasaun salariu staff Fundasaun Alola nian inklui Seguransa Social

 • Aktualiza dadus ba sistema finansas MYOB kona-ba ;

  • Transaksaun Bangkaria nian hotu.

  • Resivu hotu – hotu ne’ebe mak aprova no verifika ona.

  • Gastus no Renda hotu.

 • Halo Monitorizasaun ba Operational Advance no asegura validade Sufisiente Fundus atu kobre gastus ba halao aktividade projetu programa hotu iha Fundasaun Alola;

 • Halo Cash Count ba osan fisiku Petty Cash Fundasaun Alola nian loron-loron.

 • Prepara Relatorio ba duador husi kada projetu programa iha Fundasaun Alola nian kada fulan (loron ikus fulan nian) depende ba husu husi duador ka programa;

 • Asiste Ofisial Finansas atu arquivo documentus fundus hotu iha sistema finansas;

 • Asegura Dokumentus Transaksaun hotu iha Rejistu ;

 • Halo servisu seluk nebe mak husu husi Jerente Finansas ka CEO.

 

 Oinsa atu aplika:

Favor submete ita bo’ot sira nia aplikasaun no CV ne’ebe ho referensia nain rua no mos dokumentu seluk ne’ebe suporta aplikasaun (inklui kualifikasaun academia), molok loron Kinta Feira data 11 Marsu 2021, Departamentu Rekursu Humanu Fundasaun Alola liu husi email, vaga@alolafoundation.org or hr@alolafoundation.org

Nota: Sei kontaktu de’it aplikante ne’ebe mak liu selesaun dokumentus no intervista.

 

Atu hetan kopia husi Deskrisaun Servisu, bele Email: 

(Koordenador Rekursu Humanu, Fundasaun Alola)

vaga@alolafoundation.org 

Aplikasaun sei taka iha data 11 Marsu 2021, Oras: 05:00 Loraik.

 

 

Join our team - We are waiting for you!

Where to apply