GASC KONGRATULA GRUPU SUKU HADOMI INAN NO OAN – MANUFAHI:
“Imi Nia Serbisu Ne’e Halo Ami Nia Serbisu Ne’e Susesu, Sei Imi La Halo Serbisu Ida Ne’e Maka Relatorio Mundial Dehan Mal-Nutrisaun Sei Barak Nafatin”

Partus iha fasilidade saude hanesan xave ida atu garantia bebe nia moris. Partus iha fasilidade saude sei seguru liu-tan duke partus iha uma tanba bainhira inan sira hetan problema hetan problema ruma durante parta maka pesoál saude sira bele atende lalais.

“Durante tinan naruk hau hetan informasaun husi programa Alola inlui mos durante hau isin rua to’o hau nia partus iha Fasilidade Saude, hau kontente tanba buat hotu lao ho diak no hau kontente simu pakote ida ne’e,” hateten Ursula Andrade, inan ida membru SHIO Suku Holarua bainhira simu ofisialmente pakote matenidade iha sede suku Holarua.

 Hanesan organizasaun feto ida, Alola fo dedikasaun tomak liu husi sira nia programa hodi bele hakbi’it no lori mudansa estatutu feto sai forte liu-tan. Atu realiza mehi ida ne’e, esforsu oin-oin Alola halo inklui iha haforte setor saude hodi garantia katak inan no oan nu’udar xave importante ba ita nia futuru nasaun nian bele moris saudavel liu husi tratamentu ne’ebe diak no kompletu. Presenza Koordenadór Gabinete Apoiu Sosiedade Civil (GASC), Filipe da Costa ho nia komitiva iha atividade grupu SHIO sei fo motivasaun ba sira hodi kontinua sira nia knaar importante atu tau matan ba kondisaun saude inan no oan inklui tau matan ba kazu mal nutrisaun ne’ebe mosu. Esperansa boot mos Koordenadór GASC tau ba serbisu voluntario membru SHIO nian.

“Ita bele tau atensaun makaas ba demokrasia, direitu umanus, paz, estabilidade mas kiak rabat rai, nutrisaun ladiak, ita sei labele halo buat ida, entaun espera katak ho atividade ida ne’e bele sai hanesan ezemplu ka matadalan ba organizasaun sira seluk, sosiedade sivil iha Timor-Leste laran tomak atu bele tau prioridade liu-liu ba saude inan no oan sira, ba rendimentu uma kain sira, kada uma kain ida pelomenus iha buat ruma bele halo nia hatama osan”, esplika Koordenadór Gabinete Apoiu Sosiedade Civil (GASC), Filipe da Costa.

Koordenadór GASC mos hatutan katak nia senti orgulhu bele haree diretamente atividade ne’ebe realiza husi ekipa programa Saude Inan no Oan – Fundasaun Alola liu husi  apoio finanseiru husi Gabinete Apoiu Sosiedade Civil (GASC). Hodi GASC ho Primeiru Ministru nia naran, Filipe da Costa fo obrigado barak ba SHIO nia dedikasaun.

“Serbisu imi halo ne’e todan liu ami nian maibe imi nia serbisu ne’e halo ami nia serbisu ne’e susesu, sei imi la halo serbisu ida ne’e maka relatorio mundial  dehan mal nutrisaun sei barak nafatin, ne’e governo tau osan hirak ne’e sei la susesu. En nome ema hotu hotu iha governo ne’eba hakarak fo parabens, obrgado barak ba imi nian apoio sira iha base”, Koordenadór Gabinete Apoiu Sosiedade Civil (GASC), Filipe da Costa deklara iha Sede Suku Holarua – Manufahi.

Durante semana ida, ekipa Alola kolabora hamutuk ho Alola Ofisial Tereno no membru SHIO husi suku 4 halo ona atividade lubuk ida iha komunidade nia leet inklui mos halo sosializasaun informasaun kona-ba prevensaun kankru feto nian iha suku 3, Letefoho, Holarua,  no Daisua. Ema atus ida resin hetin benifisiu husi atividade ne’ebe realiza hahu husi bebe no labarik sira, inan isin rua, inan fo susu too lideransa komunitarian sira.  

“Hau kontente teb-tebes tanba programa ida ne’e diak teb-tebes, lori xefe suku nia laran hau agradese teb-tebes”, heteten Ricardo de Araujo, xefe aldeia Toma Namo.   

#remata

 

“Ita nia demokrasia diak, ita nia direitus umanus diak, partisipasaun politiku ne’ebe agora diak mas iha fali uma laran ne’e hamlaha sei iha, mal nutrisaun sei iha, inseguransa sei iha tuir dadus ida ne’e, entaun ita tenke hadia sira ne’e para politika avansadu, ekonomia, social, saude tenke mos avansa ”,
Filipe da Costa
Koordenadór Grupu Apoiu Sosiedade Civil (GASC)

“Hau hakarak kongratula mana sira grupu Suku Hadomi Inan no Oan tanba ita boot hanesan ema ne’ebe hakarak voluntario hodi apoio inan sira iha imi nia suku atu nune’e bele hetan saude diak”, Koordenadór Grupu Apoiu Sosiedade sivil (GASS), Filipe da Costa

"Ami konsege reativa fila fali membru SHIO hamutuk nain 60, kada suku membru 15, husi ne’e ami kapasita sira kona ba oinsá fo han ba bebe no labarik kiik sira ”, Jesuina Ximenes, Gestor Alola ba programa Saude Inan no Oan.

IMG_1141

“Durante tinan naruk hau hetan informasaun husi programa Alola inlui mos durante hau isin rua to’o hau nia partus iha Fasilidade Saude, hau kontente tanba buat hotu lao ho diak no hau kontente simu pakote ida ne’e,” hateten Ursula Andrade, inan ida membru SHIO Suku Holarua.

Inisiativu promove maternidade seguru iha komunidade nian liu husi estabelese grupu Suku Hadomi Inan no Oan ou SHIO hahu husi tinan 2007. Nu’udar rede serbisu voluntario iha nivel suku nian, prezensa grupu SHIO importante tebes atu reforsa serbisu pesoal saude sira hodi responde ba problema saude ne’ebe mosu inklui tau matan ba saude inan no oan.

Pakote Maternidade ne’ebe entrega simbolikamente durante vizita cortezia ne’e hanesan meius ida hodi fo atrai inan sira atu partus seguru iha fasilidade saude. Iha pakote ne’e nia laran, Alola fornese pakote ijiene no sanitariu ne’ebe inan sira presiza mak hanesan ropa bebè nian, lipa, sabaun, pensu no materiais nesesariu seluk.

%d