GASC KONGRATULA GRUPU SUKU HADOMI INAN NO OAN – MANUFAHI:
“Imi Nia Serbisu Ne’e Halo Ami Nia Serbisu Ne’e Susesu, Sei Imi La Halo Serbisu Ida Ne’e Maka Relatorio Mundial Dehan Mal-Nutrisaun Sei Barak Nafatin”

(Alolamedia) Durante loron rua (13-14/7) iha semana kotuk liu-ba, Koordenadór Gabinete Apoiu Sosiedade Civil (GASC), Filipe da Costa ho nia komutiva hakat ba munisípiu Manufahi atu bele observa direta atividade grupu alvu Alola nian ne’ebe durante ne’e fo sira nia dedikasaun hodi hametin saude komunidade nian.

Gestor Alola ba programa Saude Inan no Oan, Jesuina Ximenes ne’ebe akompanha vizita cortezia ne’e hato’o ninia apresiasaun ba inisiativa Koordenadór GASC no komutiva hakat ba iha suku Letefoho no suku Holarua atu haree besik liu tan atividade grupu Suku Hadomi Inan no Oan inklui rona direta progresu no difikuldade balu ne’ebé grupu SHIO infrenta relasiona ho sira nia atividade iha komunidade.

“Ami hakarak agradese ba senhor Filipe ne’ebe to’o ami nia fatin no ami fiar katak maun laos deit lee ami nia relatorio maibe ho presenza iha ami nia atividade bele hametin serbisu hamutuk atu bele garantia númeru mal-nutrisaun bele tun”, hateten Jesuina Ximenes,  Gestor Alola ba programa Saude Inan no Oan.

Vizita cortezia husi GASC sai hanesan momentum importante ba ekipa programa Saúde Inan no Oan –  Alola nian inklui offisial tereno Alola ba munisípiu Manufahi ne’ebe durante ne’e serbisu besik iha komunidade nia leet. Iha vizita ne’e, Alola aprezenta ba GASC kona-ba susesu ida husi luta hadia saude inan no oan iha Timor-Leste. Antes ne’e, ba iha munisípiu Manufahi, implementasaun programa Saude Inan no Oan hetan apoio husi Save the Children no PHD liu husi Programa Hamutuk. Hodi apoiu programa governu iha setór saúde, liu-liu haree saúde primaria, demonstrasaun te’in ai-han nutritivu, halo peskiza saúde nian, no hadi’ak nutrisaun inan no labarik tinan lima mai kraik, Gabinete de Apoio Sociedade Civil (GASC) fo apoio finanseiru ba Fundasaun Alola hamutuk $51,787.45 hodi reativa fali membru Grupu Suku Hadomi Inan no Oan (SHIO) hamutuk ema 60 iha suku Betanu, Daisua, Hola-Rua, no Lete-Foho, Postu Administrativu Same, Munisípiu Manufahi.

“Ami konsege reativa fila fali membru SHIO hamutuk nain 60, kada suku membru 15, husi ne’e ami kapasita sira kona ba oinsá fo han ba bebe no labarik kiik sira no husi kapasitasaun ne’ebe ami fo ba sira, sira konsege halo ona diskusaun komunidade, demonstrasaun tein, halo akonsellamentu ba iha SISCa Health Post no CHC”, Jesuina Ximenes, Gestor Alola ba programa Saude Inan no Oan esplika.

“Ita nia demokrasia diak, ita nia direitus umanus diak, partisipasaun politiku ne’ebe agora diak mas iha fali uma laran ne’e hamlaha sei iha, mal nutrisaun sei iha, inseguransa sei iha tuir dadus ida ne’e, entaun ita tenke hadia sira ne’e para politika avansadu, ekonomia, social, saude tenke mos avansa ”,
Filipe da Costa
Koordenadór Grupu Apoiu Sosiedade Civil (GASC)

“Hau hakarak kongratula mana sira grupu Suku Hadomi Inan no Oan tanba ita boot hanesan ema ne’ebe hakarak voluntario hodi apoio inan sira iha imi nia suku atu nune’e bele hetan saude diak”, Koordenadór Grupu Apoiu Sosiedade sivil (GASS), Filipe da Costa

"Ami konsege reativa fila fali membru SHIO hamutuk nain 60, kada suku membru 15, husi ne’e ami kapasita sira kona ba oinsá fo han ba bebe no labarik kiik sira ”, Jesuina Ximenes, Gestor Alola ba programa Saude Inan no Oan.

IMG_1141

“Durante tinan naruk hau hetan informasaun husi programa Alola inlui mos durante hau isin rua to’o hau nia partus iha Fasilidade Saude, hau kontente tanba buat hotu lao ho diak no hau kontente simu pakote ida ne’e,” hateten Ursula Andrade, inan ida membru SHIO Suku Holarua.

Inisiativu promove maternidade seguru iha komunidade nian liu husi estabelese grupu Suku Hadomi Inan no Oan ou SHIO hahu husi tinan 2007. Nu’udar rede serbisu voluntario iha nivel suku nian, prezensa grupu SHIO importante tebes atu reforsa serbisu pesoal saude sira hodi responde ba problema saude ne’ebe mosu inklui tau matan ba saude inan no oan.

Pakote Maternidade ne’ebe entrega simbolikamente durante vizita cortezia ne’e hanesan meius ida hodi fo atrai inan sira atu partus seguru iha fasilidade saude. Iha pakote ne’e nia laran, Alola fornese pakote ijiene no sanitariu ne’ebe inan sira presiza mak hanesan ropa bebè nian, lipa, sabaun, pensu no materiais nesesariu seluk.

Hahan komplimentar hanesan hahan ida nakonu ho nutrisaun ne’ebe bele garantia labarik kresimentu labarik nian lao ho diak, sira bele hetan isin diak no ikus bele hases an husi mal nutrisaun.

La susar atu bele praktika rezeitas hahan ida ne’e, ai-han sira facil atu ba ita atu bele hetan hanesan lakeru, senoura, bayaun, ai-dila, fehuk hudi, manu tolun kinur, aifuan tasak, modo tahan kinur, ikan, na’an no seluk tan.

Kobertura Media
%d