IMG_9697

Komisaun Organizadora ba EVENTU TINAN INTERNASIONAL BA LIAN INDIJENAS IHA TIMOR LESTE iha loron Kinta (12/9) realiza sesaun Konta Istoria iha Uma Mahon Sala Leitura Xanana Gusmao, Lecidere. Iha sesaun ne’ebe fasilita husi husi Komisaun Nasional Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) konvida ema ho lian nativu husi komunidade orijen atu mai konta istoria, ai-knanoik, no poema ho sira nia lian rasik hanesan lian Bekais, Bunak no Mambae. Sesaun ida ne'e hetan partisipasaun husi lian nain sira, estudante universidade no sekundária no públiku.

" Tempo agora ita sente lakon ita nia klamar iha isin lolon tamba ita hakribi ita nia kultura no lian rasik, ita hanoin katak ita uza ita nia lian rasik sente hanesan ema inferior, no juventude ohin loron tau importansia liu ba kultura modernu. Se ita husik nune'e beibeik sei fo ameasa atu halakon ita nia kultura orijen ".

%d