Fundasaun Alola hanesan organizasaun non-Governamental no non-lukrutivu, ne’ebe mak opera iha Timor-Leste, atu hasa’e kualidade moris feto no labarik. Fundasaun Alola hasa’e kapasidade lideransa feto no halo advokasia ba direitu feto no labarik ho ninia motto: “Feto Forte Nasaun Forte” no Fundasaun Alola nia programa sira mak hanesan Programa Saúde Inan no Oan, Programa Hakbi’it Ekonomia, Programa Edukasaun no Programa Advokasia. Fundasaun Alola lidera husi Manajementu Konsellu, nomos ho movimentu ne’ebé mak iha, ohin loron ekipa manajementu tomak lidera husi Timorense.

VAGA BA POZISAUN OFISIÁL PROJETU SUPORTA MUNISIPIU, PROGRAMA ADVOKASIA TAKA ONA IHA 22 FEVEREIRU 2023.

Obrigada ba aplikante sira ne’ebe submete ona dokumentus ba Fundasaun Alola.

Prosesu tuir mai, ekipa rekrutamentu Alola sei halo selesaun dokumentus husi aplikantes atus ida resin tuir kriteria ne’ebe iha, verifika referensia sira no sei kontaktu deit ba kandidatu ne’ebe pasa. 

 

#FetoforteNasaunForte  –  #StrongWomenStrongNation – #MulheresForteNaçãoFórte

 

 

Join our team - We are waiting for you!

Where to apply

%d